Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Meuboel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Meuboel gevestigd aan De Veste 15 36 te Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62605100.

b. klant: de wederpartij die met Meuboel een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Meuboel en de klant wordt op de site geplaatst;

d. website: de website www.meuboel.nl, die door Meuboel wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Meuboel en de klant die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Meuboel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Meuboel en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De door Meuboel opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten tenzij anders aangegeven.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door Meuboel verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Meuboel niet.

3.5. Meuboel is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en producten

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Aangeboden producten kunnen vervaardigd zijn van natuurlijke materialen. Afbeeldingen van dergelijke producten dienen slechts ter indicatie beschouwd te worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

4.3. Indien de klant het product zelf samenstelt, dan is de klant verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp van het product.

4.4. Een onderdeel van de producten is het hout. Dit is een natuurlijk product en kan krom trekken Meuboel kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen of op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Meuboel.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Meuboel de klant via de e-mail een orderbevestiging Meuboel de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 6. Levering

6.1. Meubels worden als bouwpakket geleverd, indien dit in de beschrijving erbij staat.

6.2. Meuboel zal alle producten naar de klant laat opsturen.

6.3. De door Meuboel opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

6.4. In het geval dat een door Meuboel met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

6.5. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. De klant heeft het recht in een periode van 14 dagen tot aanmelding retour en daarna nogmaals 14 dagen om retour te sturen na ontvangst van het product, de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Meuboel zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht. Dit geldt niet voor producten die speciaal voor de klant op maat gemaakt worden.

7.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. Deze kosten gelden zowel voor het afleveren aan de klant en het retour sturen naar Meuboel.

7.3. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product naar de specificaties van de klant is vervaardigd. Dit is o.a. het geval indien de klant een artikel zelf heeft samengesteld.

Artikel8. Klachten

8.1 Meuboel beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
8.2. Meuboel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Meuboel binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
8.4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Meuboel. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Klachten kunnen worden gedeponeerd bij het Europees ODR-platform.
8.5. Een klacht schort de verplichtingen van Meuboel niet op, tenzij Meuboel schriftelijk anders aangeeft.
8.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Meuboel, zal Meuboel naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 9. Betaling

9.1. De klant kan het via de website bestelde product betalen middels iDEAL.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Meuboel kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.

10.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft, Meuboel is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

10.3 Meuboel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, Meuboel is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4. Meuboel is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de door Meuboel verstrekte instructies.

10.5. Meuboel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6. Indien Meuboel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Meuboel beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Meuboel gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Meuboel beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Meuboel of haar ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht Meuboel niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Meuboel als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Meuboel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Meuboel mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 14. B2B Verkoop

14.1 Als inkoper bij Meuboel krijgt u een B2B account die uitsluitend voor uw bedrijf gebruikt mag worden.
14.2 Een B2B klant dient de prijzen te voeren zoals aangegeven door Fabryk Design en mogen uitsluitend kortingen geven in de daarvoor aangegeven periodes.
14.3 De verkoop van onze producten mag alleen via uw eigen platform, lees webshop of winkel/showroom. Het is niet toegestaan deze via derden platformen te verkopen.
14.4 Door in te kopen bij Meuboel verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden.